WET- EN REGELGEVING

De BSO bus is zowel een voertuig als een machine en is daarmee uniek in zijn soort. De BSO bus voldoet namelijk aan de Europese Machinerichtlijn (CE markering) én aan de 'beleidsregel bijzondere bromfietsen'. 

In de beleidsregel bijzondere bromfietsen zijn onder meer de technische eisen, de procedure van toelating en het toezicht vastgelegd. De minister wordt wat betreft de technische aspecten van het voertuig geadviseerd door de RDW en wat betreft de veiligheidsaspecten in het verkeer door de SWOV. De BSO bus is op 3 november 2020 door de minister van IenW aangewezen als bijzondere bromfiets. Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant (link) en toegelaten tot de openbare weg.

Voor een ‘bijzondere bromfiets’ gelden de volgende verkeersregels en wettelijke eisen:

 • er is geen rijbewijsplicht;
 • er is geen kentekenplicht;
 • er is geen helmplicht;
 • tijdens het rijden moet de bestuurder zoveel mogelijk rechts houden;
 • wanneer er een (brom)fietspad is, moet de bestuurder daarop rijden;
 • het voertuig moet verzekerd zijn en een verzekeringsplaatje hebben;
 • het voertuig moet een voertuigidentificatienummer (VIN) hebben;
 • de maximumsnelheid van een bijzondere bromfiets is 25 kilometer per uur (voor de BSO bus geldt de maximumsnelheid van 17,2 km/u);
 • verlichting is verplicht;
 • het voertuig moet altijd rode en witte/gele reflectoren hebben;
 • het voertuig heeft een elektromotor met een maximumvermogen van maximaal 4 kW;
 • het voertuig valt niet onder een Europese verordening;
 • de overheid heeft het voertuig aangewezen als bijzondere bromfiets.

Bron: Rijksoverheid.nl

Normeringen en reglementen
Hieronder volgt een overzicht van de wetgeving, normeringen en reglementen waaraan de BSO bus voldoet;

 • Beleidsregel Bijzondere bromfiets 2019
 • De meest recente versie van de Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Richtlijn 2014/30/EU – Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

Metingen voor A-gewogen geluidsemissiedruk voor de bestuurder zijn uitgevoerd volgens de norm:

 • NEN-EN ISO 11201:2010

Metingen voor hand- armtrillingen en lichaamstrillingen zijn uitgevoerd conform de normen:

 • NEN-ISO 2631-1
 • NEN-EN-ISO 5349-1
 • NEN-EN 1032

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

 • EN-ISO 12100:2010
 • EN-ISO 13849-1:2015

De volgende testen zijn uitgevoerd met positief resultaat:

 • Gordeltrekproeven volgens ECE reglement R14
 • Kantelbeveiligingsinrichting getest volgens ISO 3471:2008 en Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 3/2014


Op onze 
downloadpagina kunt u meer informatie vinden over de BSO bus.

TOP